Konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Aktualności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 września 2020 r. kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, na podstawie § 13 ust. 2 załącznika do uchwały nr V/30/2019 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 20 lutego 2019 r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów i nadania jej Statutu, ogłasza się:

Konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych:

  1.  zamieszkujący na terenie Dzielnicy Ursynów i nie uczący się w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa i położonych na terenie Dzielnicy Ursynów

lub

  1. uczący się w szkołach położonych na terenie Dzielnicy Ursynów, których nie prowadzi m.st. Warszawa.

Zgłoszenie kandydatury do konkursu, odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru na adres:

 Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

do dnia 25 września 2020 r. do godziny 12:00

 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Konkurs na radnego MRDU”.

 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest podpisanie wszystkich oświadczeń o wyrażeniu zgody zawartych w załączonym formularzu przez:

1)  rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego;

2)  kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

Kandydaci, którzy spełnią powyższe warunki i złożą wymagane dokumenty w terminie zostaną powiadomieni o dacie posiedzenia komisji konkursowej, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.

 

Statut MRDU Ursynów

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Harmonogram wyborów do MRDU

Zobacz inne artykuły

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00