Zasady rekrutacji - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zasady rekrutacji

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Każdy Uczeń 8 klasy szkoły podstawowej chcący rozpocząć naukę w SLO nr 1 STO powinien pobrać i wypełnić Kartę Kandydata (znajduje się ona w zakładce Dokumenty do pobrania). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia egzaminu pisemnego. W zgłoszeniu należy podać:

- średnią ocen z I semestru bieżącego roku szkolnego
- średnią ocen ze świadectwa ukończenia 7 szkoły podstawowej
- oceny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
- ocenę zachowania
- wybór drugiego języka (niemiecki/hiszpański)
- osiągnięcia naukowe, sportowe lub inne

 

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA (dotyczy uczniów z SSP nr 1 STO):

Kryteria przyjęcia bez egzaminów:
1. Średnia ocen z klasy 7 co najmniej 4,5
2. Prognozowana średnia na koniec I semestru klasy 8 co najmniej 4,0
3. Ocena zachowania co najmniej bardzo dobra
4. Pozytywna opinia nauczycieli i pedagogów szkoły podstawowej
5. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci wewnętrzni niespełniający powyższych warunków mogą przystąpić do egzaminu dla kandydatów zewnętrznych.

 

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA:

O pozytywnym wyniku rekrutacji zewnętrznej decydują: wyniki z egzaminów pisemnych (j. polski, matematyka, j. angielski), średnia ocen z przedmiotów podanych w Karcie Kandydata, ocena z zachowania, dodatkowe osiągnięcia oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły.

Egzaminy wstępne pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się według terminów ustalonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Egzaminy trwają około 210 minut. Na egzamin należy przynieść: niebieski długopis, przyrządy geometryczne bez kalkulatora oraz dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie wpłaty za egzamin.


Opłata za egzamin wynosi 300 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej w dniu egzaminu gotówką w sekretariacie szkoły, lub na nr rachunku bankowego
68 1020 1169 0000 8402 0287 6845
z dopiskiem „ egzamin LO, imię i nazwisko”

Uczniowie, którzy przystąpili do rekrutacji zostaną w ciągu dwóch tygodni mailowo lub telefonicznie poinformowani o jej wynikach.

W ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu Ucznia do szkoły należy podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych, a następnie dopełnić formalności związanych z przyjęciem dziecka do liceum:
- wpłacić na konto szkoły opłatę wpisową.
W przypadku rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi.

Po upływie dwóch tygodni od poinformowania o wynikach rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej mają tydzień od momentu poinformowania na dokonanie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00