Zasady rekrutacji - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zasady rekrutacji

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Każdy Uczeń 8 klasy szkoły podstawowej chcący rozpocząć naukę w SLO nr 1 STO powinien pobrać i wypełnić Kartę Kandydata (znajduje się ona w zakładce Dokumenty do pobrania). W zakładce Kalendarium znajduje się terminarz rekrutacji na dany rok szkolny.

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA (dotyczy uczniów z SSP nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO):

Kryteria przyjęcia bez egzaminów:
1. Średnia ocen z klasy 7 co najmniej 4,75
2. Prognozowana średnia ocen na koniec I semestru klasy 8 co najmniej 4,5
3. Ocena zachowania co najmniej bardzo dobra
4. Pozytywna opinia nauczycieli i pedagogów szkoły podstawowej
5. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci wewnętrzni niespełniający powyższych warunków mogą przystąpić do egzaminu dla kandydatów zewnętrznych.

Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły.

 

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA:

O pozytywnym wyniku rekrutacji zewnętrznej decydują: wyniki z egzaminów pisemnych (j. polski, matematyka, j. angielski), średnia ocen z przedmiotów podanych w Karcie Kandydata, ocena zachowania, dodatkowe osiągnięcia oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły i może, w razie potrzeby zaprosić Rodziców na dodatkową rozmowę.

Egzaminy wstępne pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się według terminów ustalonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Egzaminy trwają około 180 minut. Na egzamin należy przynieść: niebieski długopis, dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie wpłaty za egzamin.


Opłata za egzamin wynosi 300 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić na nr rachunku bankowego
68 1020 1169 0000 8402 0287 6845
z dopiskiem „ egzamin LO, imię i nazwisko”

Uczniowie, którzy przystąpili do rekrutacji zostaną w ciągu dwóch tygodni mailowo lub telefonicznie poinformowani o jej wynikach.

W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu Ucznia do szkoły, należy podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych, a następnie dopełnić formalności związanych z przyjęciem dziecka do liceum:
- wpłacić na konto szkoły opłatę wpisową.
W przypadku rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi.

Po upływie dwóch tygodni od poinformowania o wynikach rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej mają tydzień od momentu poinformowania na dokonanie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00